Preskočiť na obsah

Zásady ochrany osobných údajov

Ubytovanie Žltý dom a aj tento web: https://www.zltydom-vrbov.sk prevádzkuje Ing. Beáta Starinská, Kupeľská 166, Vrbov.

Spracovanie osobných údajov

Ako prevádzkovateľ v zmysle nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov garantuje zodpovedné spracovanie osobných údajov.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania.

Účely spracovania osobných údajov:


Odoslaná rezervácia

Popis: Osobné údaje, ktoré spracúvame prostredníctvom kontaktných formulárov uvedených na našej webovej stránke a e-mailov sa spracúvajú iba na vybavenie vašej žiadosti. 

Vyplnením a odoslaním žiadosti súhlasíte so spracúvaním osobných údajov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia. Máte právo kedykoľvek pred uplynutím uvedenej doby odvolať svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov a to odoslaním žiadosti na emailovú adresu beatastarinska@gmail.com, alebo zaslaním žiadosti na adresu Prevádzkovateľa suvedením textu „GDPR odvolanie súhlasu“ na obálke. Vyhlasujem, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania osobných údajov pred uvedenou lehotou, tieto budú vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.

Právny základ: v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) (dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely)

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, telefón, e-mail

Doba uchovávania: po dobu 1 roka

Cezhraničný prenos: prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje.


Marketing a Newsletter

Popis: Osobné údaje, ktoré spracúvame o svojich klientoch na marketingové účely, spracúvame na základe súhlasu dotknutej osoby.

Ak si želáte, môžete sa prihlásiť do nášho informačného newsletter bulletinu, ktorý je umiestnený na našich webových stránkach www.zltydom-vrbov.sk.
Prihlásením sa do newsletter bulletinu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov. Vaše osobné údaje budú spracúvané až kým sa neodhlásite zodberu. Odhlásiť sa zodberu je možné kliknutím na odkaz „zrušiť odber“, ktorý je uvedený v každej newsletter správe, ktorú od nás dostanete. Po odhlásení už od nás nebudete dostávať žiadne newsletter správy. Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania osobných údajov, tieto budú vymazané vlehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, telefón, e-mail

Doba uchovávania: 5 rokov

Cezhraničný prenos: prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje.


Plnenie zmluvy

Popis: Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia vsúlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník azákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, telefón, e-mail, adresa, podpis

Doba uchovávania: v rozsahu požadovanom právnymi predpismi

Cezhraničný prenos: prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje.


Práva dotknutej osoby

Právo odvolať súhlas – v prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle našej spoločnosti.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.
Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť
a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré stenám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Komentáre

Keď návštevníci webu zanechávajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a informácie z prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Súbory cookies

Súbory cookie používané na stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Keď sú zakázané kategórie, ktoré boli predtým povolené, všetky súbory cookie priradené k danej kategórii budú z vášho prehliadača odstránené. Okrem toho môžete vidieť zoznam súborov cookie priradených ku každej kategórii a podrobné informácie súborov cookie.

Nevyhnutné cookies – Niektoré súbory cookie sú potrebné na poskytovanie základných funkcií. Bez týchto súborov cookie nebude webová lokalita správne fungovať a sú predvolene povolené a nemožno ich zakázať.

Analytické cookies – Analytické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku zhromažďovaním a podávaním správ o jej používaní.

Marketingové cookies – Marketingové súbory cookie sa používajú na sledovanie návštevníkov na rôznych webových stránkach, aby umožnili vydavateľom zobrazovať relevantné a pútavé reklamy.